Over Stichting LAT

Stichting LAT heeft als doel het creëren van woonruimte voor jong-volwassenen met een autisme spectrum stoornis, vanaf een normale begaafdheid, die met begeleiding ZELFSTANDIG kunnen wonen.

Stichting LAT is een ouderinitiatief opgericht in 2009. Op dit moment beschikken we over 22 appartementen waarvan één gemeenschappelijk appartement. Wonen en zorg (begeleiding) zijn gescheiden. De bewoners hebben een zelfstandig huurcontract bij de wooncorporatie (Woonpartners). De woon- en individuele begeleiding wordt geboden door een door de stichting geselecteerde zorgaanbieder (Regionaal Autisme Centrum).

Organisatie

Stichting LAT is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit de vertegenwoordigers van de bewoners.

  • (dagelijks) Bestuur
  • Raad van Advies (gekozen door en uit de Raad van Vertegenwoordigers)
  • Raad van Vertegenwoordigers

Doel

Stichting LAT heeft als doel het creëren van woonruimte voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis, vanaf een normale begaafdheid, die met begeleiding ZELFSTANDIG kunnen wonen.

Raad van Vertegenwoordigers (RvV)

Iedere bewoner heeft de verplichting zich te laten vertegenwoordigen binnen de Stichting. Dit gebeurt vaak door een van de ouders. De RvV komt ± 4 keer per jaar in vergadering bij elkaar, dit is niet vrijblijvend. Een heel belangrijk agendapunt is de continuïteit van de kwaliteit van de begeleiding (zorg) en het welzijn van de bewoners. Dit wordt teruggekoppeld naar het bestuur en de Raad van Advies (RvA).

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies is verantwoordelijk voor de plaatsing van nieuwe bewoners én de kwaliteit van de begeleiding. Het toekennen van een woonruimte aan een nieuwe bewoner geschiedt vaak in overleg met de zorgaanbieder. Voor wat betreft de bewaking van de kwaliteit van de begeleiding (zorg) heeft de RvA samen met het Bestuur frequent en structureel overleg met de zorgaanbieder.

Convenanten (afspraken)

Met zowel de bewoner als zijn of haar vertegenwoordiger worden afspraken vastgelegd in convenanten. Deze afspraken zijn bindend en moeten door alle partijen worden ondertekend voor er een toewijzing van woonruimte kan plaatsvinden. Deze afspraken (convenanten) maken onderdeel uit van het huurcontract.